การท่าเรือฯเร่งเครื่องเต็มสูบสู่ระดับ “ World Class Port”

0
437

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สายงานวิศวกรรม รักษาการแทนผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อ ” PAT International Conference 2017 : Port The Future”  ณ.โรงแรมมิลเลยเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหาร การพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ เพิ่มนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ ตลาดจนนำความรู้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ในการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศ และกลยุทธ์หลักของการท่าเรือฯ ที่มุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น การจัดเสวนาครั้งจึงเห็นควรมุ่งเน้นประเด็นการเตรียมความพร้อมของท่าเรือเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยนำเสนอกรณีศึกษาการพัฒนาท่าเรือสู่ความเป็นท่าเรือระดับโลก (World Class Port) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย การปรับตัวของท่าเรือชั้นนำเพื่อรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้านธุรกิจเรือ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆในอุตสาหกรรมท่าเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ขณะนี้ การท่าเรือฯกำลังดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อความเลิศ จำนวน 2 แห่งคือ ท่าเรือกรุงเทพซึ่งเป็นท่าเรือที่เก่าแก่   และขณะนี้มีโครงการปรับปรุงพัฒนาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 4 โครงการ เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งบริหารโดยภาคเอกชนมีการให้บริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าท่าเรือดังๆ ในต่างประเทศ และขณะนี้มีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 2 และเฟสที่3 เพื่อรองรับการเติบโตของท่าเรือแหลมฉบังพร้อมพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม