รฟท. เผยรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – จิระ สัญญาที่ 3 และทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1

0
150

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยออกประกาศเชิญชวน และจำหน่วยเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม ทางรถไฟยกระดับ(Viaduct)  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎคม 2560 นั้น เม่ื่อวันที่18 ส.ค. ณ สถานีรถไฟบางซ่อน เขตบางซื่อ การรถไฟฯ ได้เปิดรับยื่นซองเสนอคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคยื่นซองเสนอราคา (ยื่นซองเสนอราคา) โครงการก่อสร้างทางคู่ทั้ง 2 สัญญา จากบริษัท ห้างร้าน  โดยมีผู้ให้ความสนใจยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) จำนวน 5 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน 2.บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน 3.บริษัท UN-SH Joint Venture 4.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน 5.บริษัท ทีพี เจวี จำกัด

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ทางยกระดับ(Viaduct) ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย คือ 1.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน3.บริษัท UN-SH Joint Venture 4.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน 5.บริษัท ทีพี เจวี จำกัด

สำหรับการยื่นซองเสนอราคาทั้ง 2 สัญญานั้น ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะแจ้งผลผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จากนั้นจะเปิดให้เอกชนผ่านคุณสมบัติเข้าประกวดราคาในวันที่
7 กันยายน 2560 ณ ไปรษณียากร (Cat) เขตบางรัก โดยจะประกาศผลการประกวดราคาทางเว็ปไซต์ของการรถไฟฯ ในวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ภายหลังจากที่ประกาศผลและผู้ที่ชนะการประกวดราคาแล้ว การรถไฟฯ จะลงนามในสัญญา ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม เป็นทางรถไฟยกระดับ(Viaduct) งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 10,145.05 ล้านบาท ระยะทาง 23 กิโลเมตร การก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในบริเวณดังกล่าวนั้น เพื่อช่วยในการเลี่ยงจุดตัดในตัวเมืองจังหวัดลพบุรีที่มีปัญหาการจราจรคับคั่ง
อีกทั้งยังมีแหล่งโบราณสถานที่ทรงคุณค่าควรคู่กับการอนุรักษ์

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์) เป็นโครงการก่อสร้างทางคู่ระยะเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดที่ต้องการจ้างเป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9,399.46  ล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ 1 อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว ระยะทาง 5.85 กิโลเมตร อุโมงค์ที่ 2 อุโมงค์เดี่ยวทางคู่ ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร และอุโมงค์ที่ 3 อุโมงค์คู่ทางเดี่ยว ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพื่อให้มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ตามแผนการลงทุน และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางรถไฟ
และเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง ทำให้รถไฟมีความตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น