เครือ รพ.เปาโล จัดกิจกรรม “หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” ปลุกสำนึกการให้ที่ไม่สิ้นสุด

0
304

มูลนิธิ “หนึ่งน้ำใจ” ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2552 เริ่มต้นจากการจุดประกายโครงการเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 35 ปีเครือโรงพยาบาลเปาโลเมื่อปี 2550 ภายใต้ชื่อ“หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” One Love Changes One Life เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมหยิบยื่นแบ่งปันความหวังกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนอาคารเรียน ทุน การศึกษาแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับโครงการ “หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” One Love Changes One Life โดยเครือโรงพยาบาลเปาโล มีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามบริบทของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ด้วยการปลูกฝังให้บุคลากรในเครือโรงพยาบาลรู้จักและลงมือที่จะเป็นผู้ให้ ไปสู่กิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์จากการร่วมใจของบุคลากร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมสมทบทุน มอบสิ่งของ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการหรือบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำรายได้สร้างอาคารเรียน

 

 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือโรงพยาบาลเปาโล ได้จัดโครงการตอบแทนสังคมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารมาแล้ว จำนวน 11 แห่ง และเพื่อให้อาคารเรียนที่สร้างนั้นสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน จึงเกิดโครงการ Back to School ด้วยการกลับไปเยี่ยมเยียน ทำนุบำรุงอาคารเรียนหลังที่เคยร่วมกันสร้าง ให้พร้อมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีผ่านมาแล้ว 4 แห่ง รวมถึงโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของโครงการ จำนวน 1 ทุน เพื่อกลับมาเป็นครูของโรงเรียนในโครงการ และนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ จึงเป็นภารกิจแห่งความผูกพันซึ่งสำคัญมากกว่าหน้าที่ที่คณะผู้บริหาร พนักงานเครือโรงพยาบาลเปาโล-พญาไท ตลอดจนพันธมิตรจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS กว่า 100 ชีวิต ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ก่อร่างสร้างอาคารเรียนให้มีความพร้อมเหมาะแก่การเรียนรู้

แม้ว่าเส้นทางและระยะทางในการเข้าถึงแต่ละพื้นที่จะยากลำบาก แต่ไม่เคยสร้างอุปสรรค ต่อการมอบโอกาสเพื่อต่อยอดอนาคตทางการศึกษา ที่ทำให้พบว่าความขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้น ยังมีอยู่จริง โรงเรียนหลายแห่งมีอาคาร และห้องเรียนที่ไม่เพียงพอรองรับกับ จำนวนเด็กๆ สภาพห้องเรียนบางแห่งชำรุด ทรุดโทรม ขาดอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน หรือแม้แต่ขาดแคลนบุคลากรครูผู้เสียสละ การเข้าไปสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มอบอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ พร้อมห้องสมุดที่มีสื่อความรู้ใหม่ๆ นอกจากจะช่วยสนับสนุนสร้างกำลังใจให้กับครูแล้วเด็กจะมีแรงจูงใจในการเรียนหนังสือมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายตลอดระยะเวลา 10 ปี ของโครงการ “หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่ง ชีวิตใหม่”

 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยโดยสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่โรงเรียน ให้ความรู้ทางสาธารณสุข มอบห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นแก่โรงเรียนทุกแห่ง และต่อยอดเป็นโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนใกล้เคียงเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเครือโรงพยาบาลเปาโลดำเนินการนั้น ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแห่งที่ 9 เพื่อให้นักเรียนและคุณครู มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงมีสื่อการสอนเพื่อสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำพยาบาลวิชาชีพและเภสัชกรไปให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงยังสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

 

 

สำหรับโครงการเพื่อสังคมก้าวต่อๆ ไปในปี 2561 เครือโรงพยาบาลเปาโล มีโครงการที่จะขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือสังคมภายใต้บริบทเดียวกัน รวมถึงแผนขยายการดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์เพราะความสุขที่สมบูรณ์แบบ คือการเติมเต็มชีวิตให้มีค่ามากยิ่งขึ้น โครงการ “หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” โดยเครือโรงพยาบาลเปาโล ภายใต้ “มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ” จึงมุ่งมั่นที่จะเดนิ หน้าเป็นหนึ่งในผู้ให้แก่สังคมไทยต่อไป…