“ระบบตั๋วร่วม” เริ่มใช้ได้กับรถไฟฟ้า ‘สายสีเขียว-น้ำเงิน-ม่วง-สีแดง’ กลางปี 61 

0
145

“คมนาคม”จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วม มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ย้ำเริ่มใช้กับระบบเปิดให้บริการทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว-น้ำเงิน-สีม่วง-สายสีแดง กลางปี61 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังพิธีลงนามความร่วมมือว่า การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เป็นภารกิจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบตั๋วร่วม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชน กระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในปี 2560 เพื่อให้สามารถนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในภาคการขนส่ง โดยเริ่มใช้กับรถไฟฟ้าในเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการใช้บัตรเพียงใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบการขนส่ง ใช้แทนเงินสดในการเดินทางและชำระค่าสินค้า รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้งานบัตร สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
“กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อจัดทำนโยบาย กำหนดมาตรการ มาตรฐานระบบตั๋วร่วม ดำเนินการจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วมและจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) และการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้พัฒนาระบบ รวมทั้งการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติมอบให้ รฟม. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเจ้าของระบบและดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในเมืองภูมิภาค เช่น จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมและความพร้อมในการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อบูรณาการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้งานได้กับระบบขนส่งทางรางในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนในการพกบัตรเพียงใบเดียวสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางได้ด้วยความสะดวก”
นอกจากนี้ นายอาคม กล่าวอีกว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจแสดงความร่วมมือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่าง รฟม. BTS และ BEM และบันทึกข้อตกลงเข้าดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางระหว่าง รฟม. และ สนข. เป็นการเริ่มต้นเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมสำหรับรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง โดย รฟม. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม BTS และ BEM ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนภาคเอกชนหลัก ได้ร่วมกันเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแสดงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคขนส่ง ภาครัฐ และเอกชนในการผลักดันการใช้งานระบบตั๋วร่วม ซึ่งจะส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบและให้บริการระบบตั๋วร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเริ่มต้นการใช้งานระบบตั๋วร่วมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนจะสามารถเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมในการเดินทางในระบบที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีแดง ภายในกลางปี 2561 สำหรับรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้ทันทีภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ