กทท. พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทย

0
205

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. เตรียมแผนการพัฒนาโครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งในอ่าวไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศให้มีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางบก อีกทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางน้ำเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่ง 20G ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือชายฝั่ง A0 ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะเริ่มเปิดให้บริการในปี 2561 อีกด้วย

แผนการพัฒนาโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ (ปี 2561 – 2565) โดยมีแผนการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การเจรจาลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคเอกชนเพื่อเป็นเครือข่ายรูปแบบ Business Alliance การส่งเสริมด้านการตลาด และการศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปี 2561 นี้ กทท. มีแผนจะดำเนินการจัด Road Show/Business Matching การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์การขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ

​สำหรับแผนการพัฒนาโครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งในอ่าวไทย จะส่งผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำภายในประเทศ และโครงการของรัฐที่สำคัญ ได้แก่  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และโครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก