ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรา

0
332

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่ วนระหว่างประเทศ เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 14 ในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุน 38 ล้านบาท (965,000 ยูโร) โดยศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์ นเกตเวย์ (Eastern Gateway Service Center – EGW) ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะช่ วยกระตุ้นการเติบโตของระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ในอนาคต

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ตั้ งอยู่บนพื้นที่ 2,382 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินงาน 1,819 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับจอดรถ 563 ตารางเมตร  ศูนย์กระจายสินค้า EGW สามารถให้บริการจัดส่งสินค้า 23 ตันต่อวัน และรองรับสินค้ าหลากหลายประเภทที่มีอายุการเก็ บรักษาสั้นอีกด้วย

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ เพิ่มความสะดวกในการให้บริการ และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้ าเพื่อรองรับนิคมอุ ตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

การลงทุนของดีเอชแอลในการจัดตั้ งศูนย์กระจายสินค้า EGW นับเป็นเครื่องยืนยันถึงศั กยภาพที่แข็งแกร่ งของประเทศไทยในการพัฒนาศูนย์ กลางเศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก โดยมีการคาดการณ์ว่าระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะกลายเป็นรากฐานสำหรับอุ ตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และเชื่อมโยงการขนส่งสู่ภูมิ ภาคอาเซียน  ศูนย์กระจายสินค้า EGW ในจังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มเปิ ดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ครอบคลุมเส้นทางการขนส่ง 12 เส้นทาง

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของดี เอชแอลในการขยายเครือข่ ายในประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขต EEC และขับเคลื่อนการเติบโตในอุ ตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสากรรมยานยนต์แห่งอนาคต สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ เกษตรกรรมและไบโอเทคโนโลยี อาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การบินและลอจิสติกส์ ไบโอเคมีและปิโตรเคมี ดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจร

ฌอน วอลล์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายเครือข่ายปฏิบัติ การและการบิน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ แข็งแกร่งและตั้งอยู่ใจกลางภูมิ ภาค จึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์ กลางลอจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซี ยน และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มี ความสำคัญอย่างมากต่อเครือข่ ายการให้บริการของเรา  ปริมาณการค้าในอาเซียนคาดว่ าจะเติบโตร้อยละ 130  (ด้วยมูลค่า 5,653 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯภายในปี 2566) และรายได้รวมจากการให้บริ การลอจิสติกส์ของไทยคาดว่าจะสู งถึง 96.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯภายในปี 2562เรามั่นใจว่าศูนย์กระจายสินค้ าครบวงจรแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ องค์กรธุรกิจลดค่าใช้จ่ายด้ านลอจิสติกส์ และเพิ่มความคล่องตั วในการทำการค้าอย่างยั่งยืน

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกอี-คอมเมิร์ ซในประเทศไทยคาดว่าจะแตะระดับ 2.1 ล้านล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า เท่าเมื่อเทียบกับปี2559  ปัจจุบันรายได้จากระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคิดเป็นสั ดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศไทย และมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติ ม 1.5 ล้านล้านบาทในการขยายโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมธุรกิ จลอจิสติกส์ของประเทศ ดีเอชแอลดำเนินงานอย่างต่อเนื่ องในการขยายบริการลอจิสติกส์เพื่ อรองรับการเติบโตของอี-คอมเมิร์ ซและการค้าระดับโลกในประเทศไทย  เนื่องจากระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออกมีศักยภาพที่จะเป็ นเขตเศรษฐกิจสำคัญของอาเซี ยนในอนาคต ดีเอชแอลมั่นใจว่าสิ่ งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบริการลอจิสติกส์ ของเราจะรองรับการค้าที่เติ บโตอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการที่เพิ่ มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ