ร.ร.ประชารัฐอนุบาลดงมหาวัน เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านโครงการ “อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม”

0
290

“อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม” โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ หรือ CONNEXT ED เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ดึงจุดแข็งด้านเกษตรกรรมที่มีในชุมชนให้เยาวชนได้ “เรียนรู้ รักษา และพัฒนาต่อยอด” เกิดเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเยาวชน และชุมชนอย่างยั่งยืน

นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน กล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐว่า หลังจากโรงเรียนได้รับคัดเลือกจึงได้วางแผนร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของซีพี ออลล์ หรือ School Partner คณะครู คณะกรรมการการศึกษา และผู้นำชุมชน ดึงจุดเด่นของชุมชนด้านเกษตรกรรมเกิดเป็น “อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม” ประกอบไปด้วย 7 ศูนย์การเรียนรู้ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 เลี้ยงปูนาในบ่อ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลี้ยงกบ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เลี้ยงปลาดุก, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เลี้ยงไก่พื้นเมือง, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เลี้ยงไก่ไข่, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพาะเห็ดนางฟ้า และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

“โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากชุมชนเป็นอย่างดี นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ อีกทั้งประโยชน์ที่นักเรียนจะได้คือประสบการณ์ที่สามารถสร้างอาชีพที่เหมาะสมในท้องถิ่น ซึมซับวิถีชีวิตของชุมชนเกิดเป็นความรักความหวงแหน หากในอนาคตเด็กๆ ไม่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ก็สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้”

ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยกล่าวว่า โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538

 “หวังว่าการร่วมมือผนึกกำลังสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ โดยการส่งเสริมให้พนักงานซีพี ออลล์   ในนามตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กรได้นำความรู้ ความสามารถที่มีไปต่อยอดสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นนี้  น่าจะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน และสังคมในทางที่ดีขึ้นได้ตามสมควร” นายธานินทร์ ให้ความเห็น

นายอุทธา นัยติ๋บ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 รับหน้าที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลาดุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บอกเล่าถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ว่า  การสร้างโรงเรือนทั้ง 7 แห่งชาวบ้านได้เล็งเห็นความสำคัญที่ลูกหลานจะได้รับ จึงได้ร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันสร้าง “อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม” 1 ชุมชน 1 โรงเรือน พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนในชุมชนที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่มาสอนเด็กๆ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกิจกรรมของแต่ละศูนย์การเรียนรู้

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนบ้านเกิดเห็นความสำคัญการทำการเกษตรของชุมชน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและองค์ความรู้ที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคต ”

ขณะที่ เด็กหญิงพจมาน สว่างธนานันต์ หรือ น้องฟิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าถึงภารกิจในแต่ละวันว่า มีหน้าที่ดูแลปลาทับทิมในกระชังจะต้องมาให้อาหารปลาทุกๆ เช้า-เที่ยง-เย็น และคอยสังเกตว่าในบ่อมีปลาตายหรือไม่ โดยต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนหาวิธีว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ปลาในบ่อตาย ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ตนเองและเพื่อนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้สึกมีความสุข และสนุกที่ได้เห็นปลาค่อยๆ เติบโตจากการเลี้ยงดูของตนและเพื่อนๆ

ความสำคัญของการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงการเรียนในห้องเรียน แต่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ลองผิด ลองถูก ทำความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีครู ผู้ปกครอง คอยชี้นำแนวทางให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต