ท่าเรือแจงปมการจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS)

0
377

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า จากกรณีมีข่าวเกี่ยวกับระบบการจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า Container Terminal Management System : CTMS (Navis 4) ระบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติการสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) นั้น กทท. ขอชี้แจงว่า ปัจจุบัน กทท. ยังมิได้ตรวจรับงานระบบฯ ใหม่ โดยอยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว กทท. จะพิจารณาตรวจรับงานตามสัญญาต่อไป

​​ทั้งนี้ กทท. ได้นำระบบ CTMS ระบบเดิม (ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป CATOS) มาใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งระบบ CATOS มีข้อจำกัดในการใช้งาน กล่าวคือออกแบบระบบมาสำหรับใช้งานกับท่าเรือที่มี Terminal เดียว ซึ่งการทำงานของ ทกท. มี 2 Terminal นอกจากนี้ยังมีลานวางตู้เปล่าและลานบรรจุตู้สินค้าแยกต่างหาก รวมถึง กทท. ไม่สามารถกำหนดให้บริษัทผู้ติดตั้งระบบ CATOS มาบำรุงรักษาระบบฯ ให้กับ กทท. ได้ เนื่องจากต้องให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้หากระบบมีปัญหาขัดข้อง กทท. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

​​อย่างไรก็ดีในปี 2559 ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม (ฝ่ายอำนวยการประสานงาน) ร่วมกับผู้แทน สตง. และกรมบัญชีกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานระบบฯ และได้แจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนและให้ยุติเรื่อง

​ขณะนี้ กทท. ได้ประสานบริษัทผู้ดำเนินการติดตั้งระบบฯ ใหม่ ทำการเชื่อมโยงระบบฯ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เป็นช่วงวันสิ้นเดือน ซึ่งโดยปกติ กทท. จะมีภารกิจปฏิบัติงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้า ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงนี้อยู่แล้ว และจะมีคิวการรอใช้บริการของผู้ประกอบการยาวขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ ของเดือน โดย กทท. จะปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งลดการซ้ำซ้อนของการปฏิบัติการรับมอบ – ส่งมอบสินค้า เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป