ทอท.ปลื้มผลดำเนินงานทางอากาศปีงบประมาณ 2560 ‘เที่ยวบิน ผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า’พุ่งสูง

0
133
06977-NO-25

ทอท.รายงานผลดำเนินงานการให้บริการเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้ง 6 แห่งในปีงบประมาณ 2560 ปลื้มมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 แอร์เอเชียยึดหัวหาดบินมากสุด ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 ต่างประเทศจีนครองแชมปฺ์เดินทางมากสุด การขนส่งสินค้าขาออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 ทสภ.ขยายตัวมากสุด ชี้หลัง ICAO ปลดธงแดง ส่งผลดีด้านความเชื่อมั่น หนุนขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งเส้นทางใหม่ และความถี่ของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 823,574 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,250 เที่ยวบินต่อวัน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 415,338 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 และเที่ยวบินภายในประเทศ 408,236 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10 สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น 129.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 หรือเฉลี่ยประมาณ 354,000 คนต่อวัน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 72.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 และผู้โดยสารภายในประเทศ 56.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 และการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เข้าออก 1.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89

“ปริมาณจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2560 ของแต่ละท่าอากาศยาน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ทสภ. มีเที่ยวบิน 345,767 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 259,906 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 และเที่ยวบินภายในประเทศ 85,861 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.01 และมีผู้โดยสาร 59.08 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 48.00 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.08 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 ทดม. มีเที่ยวบิน 253,544 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 83,263 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 และเที่ยวบินภายในประเทศ 170,281 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 และผู้โดยสาร 37.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.19 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 13.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.94 และผู้โดยสารภายในประเทศ 23.90 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 ทภก. มีเที่ยวบิน 104,849 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.38 และผู้โดยสาร 16.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 ทชม. มีเที่ยวบิน 72,041 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 และมีผู้โดยสาร 9.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.31 ทหญ. มีเที่ยวบิน 30,472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.44 และผู้โดยสาร 4.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.29 และทชร. มีเที่ยวบิน 16,901 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.10 และผู้โดยสาร 2.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.74”

นอกจากนี้ นายนิตินัย กล่าวอีกว่าส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกท่าอากาศยาน ยกเว้น ทหญ. มีอัตราการเติบโตลดลง ส่วน ทชร. มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ทชร. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกท่าอากาศยาน ซึ่งปริมาณของผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเที่ยวบินของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2560 มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินประจำรวม 135 สายการบิน เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) จำนวน 37 สายการบิน ให้บริการไปจุดหมายปลายทางกว่า 200 จุด แบ่งเป็น ต่างประเทศ จำนวนมากกว่า 170 จุด และภายในประเทศ จำนวนมากกว่า 30 จุด เชื่อมต่อ 57 ประเทศทั่วโลก

“ด้านการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เข้าออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ ทสภ. ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.45 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสายการบิน 5 อันดับแรก ที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย และมาเลเซีย”

อย่างไรก็ดี จากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งนำไปสู่การขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทย ทั้งในรูปแบบเส้นทางใหม่ และความถี่ของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินไปประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่ง ทอท. ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศ มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบินด้านการบริหารจัดการขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด