EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ยให้ บจก. โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย

0
151

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรม ดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ความร่วมมือกับ สนช. ในโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ให้แก่บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด จำนวน 4.5 ล้านบาท เพื่อพัฒนานวัตกรรมรอกยกโคมไฟอุตสาหกรรมรายแรกในไทย เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาด CLMV

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” จำนวน 4.5 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อนำไปใช้วิจัย พัฒนา และผลิตรอกยกโคมไฟอุตสาหกรรมเป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ใช้งานง่ายขึ้น และมีรูปแบบของสินค้าที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาด CLMV โดยมี นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญาสนับสนุน    สินเชื่อดังกล่าว ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทยอย่างยั่งยืน ผู้ส่งออกไทยต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม และ Know-how เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของตนเอง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการตลาดและการชำระเงินที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) EXIM BANK จึงจับมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่ออนาคต