เอสซีจี รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards 2017

0
118

เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2017” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน สะท้อนการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่กับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในภูมิภาค