‘ท่าอากาศยานภูเก็ต’เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้)

0
206

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 (ทางด้านทิศใต้) และเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 2 (ทางด้านทิศเหนือ) ต่อไป
นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการ ทภก. กล่าวว่า ตามที่ ทอท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ทภก. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ปัจจุบัน ทภก. อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยแบ่งการดำเนินการ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้) และระยะที่ 2 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศเหนือ) ขณะนี้ ทอท. ได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 1 (ด้านทิศใต้) เสร็จเรียบร้อย และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้) ดังกล่าว เปิดให้บริการทั้งส่วนขาเข้าและขาออก ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ขยายพื้นที่ห้องโถงให้กว้างขวาง มีเคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวน 22 เคาน์เตอร์ และระบบสาธารณูปโภค สำหรับเส้นทางจราจรเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4031 บริเวณตรงข้ามสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้โดยสารขาออกสามารถส่งผู้โดยสารได้บริเวณชานชาลาชั้น 2 และส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับผู้โดยสารได้บริเวณชานชาลาชั้น 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ขอความร่วมมือให้นำรถยนต์ไปจอดบริเวณลานจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หรืออาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และใช้ทางเดินเชื่อมไปอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ส่วนการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสาร ทภก. ใช้รูปแบบการตรวจค้นสัมภาระแบบ Terminal Screening โดยตรวจสัมภาระด้านหน้าก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร
หลังจาก ทภก. เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้) แล้ว ทอท. จะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 2 (ด้านทิศเหนือ) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง