กรมเจ้าท่าสรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

0
187

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้กำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อาทิ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำที่กรมเจ้าท่า และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทั้ง 7 เขต และ 41 สาขา จัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ประจำท่าเทียบเรือที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าเรือ และส่วนภูมิภาค จำนวน 53 ท่าเรือ จัดประชุมผู้ประกอบการเรือโดยสารเพื่อกำชับมาตรการความปลอดภัย และจัดเที่ยวเรือให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เป็นต้น
กรมเจ้าท่าได้ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุทางน้ำเป็น “ศูนย์” จึงได้กำหนดมาตรการ 777 ยกกำลังสองทางน้ำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะท่าเรือที่มีผู้ใช้บริการนิยมเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ จำนวน 20 ท่า จัดเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ จำนวน 4 ลำ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูด จังหวัดตราด พัทยา – เกาะล้าน เกาะลอย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะสมุย เกาะพะงัน ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เรือตรวจการณ์ และรถยนต์เจ้าท่าออกปฏิบัติงาน กวดขัน ตรวจตรา และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
กรมเจ้าท่าได้สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 2 มกราคม 2561 ดังนี้
1. การให้บริการเรือโดยสารในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 46,026 เที่ยว แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน 1,636 เที่ยว และส่วนภูมิภาค จำนวน 44,390 เที่ยว
2. จำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร จำนวนทั้งสิ้น 1,672,914 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน 286,134 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 1,386,780 คน
3. การปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ความปลอดภัยไม่มีการประนีประนอม หรือ Safety not Compromise” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ระบบเรือโดยสารสาธารณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวตกค้างบริเวณท่าเทียบเรือ รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำที่ผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ
เสียชีวิต สำหรับกรณีเรือยนต์ชื่อ ว.ศรีโสภณ เป็นเรือขนส่งสินค้าสาธารณะทำการลากจูงเรือลำเลียง จำนวน 4 ลำ เบียดตอม่อสะพานกรุงเทพ แต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งกรมเจ้าท่าจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและได้สอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายการเดินเรือในอัตราโทษสูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุด่วน เหตุร้ายเกี่ยวกับการสัญจรทางน้ำ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง