“ไพรินทร์” ฟิตจัด ! เดินสายมอบหมายนโยบายทย.มุ่งเน้นดันไทยฮับการบินอาเซียน

0
126

“ไพรินทร์” ฟิตจัด ! เดินสายมอบหมายนโยบายผู้บริหารทย.ย้ำต้องรักษามาตรฐานการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดันไทยฮับการบินอาเซียน ชี้ต้องบริหารจัดการพื้นที่สร้างรายได้ ด้านอธิบดีทย. “ดรุณ”เผยทย.อยู่ระหว่างศึกษากฏระเบียบการบริหารจัดการพืั้นที่หารายได้เพิ่ม พร้อมเร่งดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ท่าอากาศยานทุกแห่งให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 35 ล้านคน ซึ่ง ทย. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด จำนวน 29 แห่ง ให้บริการนักท่องเที่ยวที่นิยมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ โดยในปี 2560 มีผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำประมาณ 60 ล้านคน

“ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร ทย. โดยให้รักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน กำหนดมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริหารจัดการพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อสร้างรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ทย. ซึ่งปัจจุบันมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 10 การจัดเก็บรายได้จะเป็นประโยชน์กับ ทย. และผู้ใช้บริการในการจัดหาบริการเสริมต่าง ๆ  และออกแบบภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคย ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสะดวกต่อการขยายและปรับปรุงในอนาคต รวมทั้งตกแต่งภายนอกอาคารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ด้านนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทย. อยู่ระหว่างการศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2561 ทย. มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 8 ท่าอากาศยาน วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท สำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท

“อีกทั้งทย. ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ท่าอากาศยานทุกแห่งให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานทุกแห่งได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วม สำหรับระยะเร่งด่วน ทย. ได้ดำเนินการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบปรับอากาศ ณ ท่าอากาศยานระนอง พิษณุโลก อุบลราชธานี สกลนคร สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความสดใส และมีภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม”