ทอท. ยัน ไม่ปรับขึ้นค่าบริการขาออก

0
138
06977-NO-25

ทอท.ยันไม่ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ชี้เก็บอัตราเดิมภายในประเทศ 100 ต่อคน ส่วนต่างประเทศ 700 ต่อคน อีกทั้งยังไม่ได้เสนอปรับต่อคณะกรรมการพลเรือนแต่อย่างใด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่สื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่า PSC ภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จาก 100 บาท เป็น 300 บาท นั้น ขอชี้แจงว่า ทอท. ได้ปรับค่า PSC ครั้งล่าสุด เมื่อเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2549 โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. จัดเก็บค่า PSC ภายในประเทศที่อัตรา 100 บาทต่อคน และค่า PSC ระหว่างประเทศที่อัตรา 700 บาทต่อคน ปัจจุบันได้จัดเก็บค่า PSC ในอัตราเดิมที่กำหนดไว้ และ ทอท. ไม่ได้เสนอปรับอัตราค่า PSC ต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนแต่อย่างใด
“การอัตราค่า PSC ที่ ทอท. จัดเก็บในปัจจุบัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ. 2560 ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่า PSC สำหรับสนามบินในความรับผิดชอบของ ทอท. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 700 บาท และกรณีเดินทางภายในประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 100 บาท”
ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้บริหารท่าอากาศยานนำรายได้จากการจัดเก็บค่า PSC ไปใช้จัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่าอากาศยานในระดับสากลเท่านั้น โดย ทอท. ได้นำรายได้ดังกล่าวไปดำเนินการในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ซึ่ง ทอท. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน