“สมคิด” มอบนโยบายรฟท.ชูเป็นหน่วยงานมีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาประเทศ

0
122

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าวันนี้การบริหารการจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆของรฟท.ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลจะให้การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยระบบราง เน้นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาให้เชื่อมโยงจังหวัดที่มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเน้นความเจริญเข้าไปสู่ชนบทและท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาสองข้างทางรถไฟให้สวยงาม โดยให้ประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้เสนอแนะให้เร่งผลักดันการบริหารพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของการรถไฟฯ ให้มีราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งการบริหารทรัพย์สินสามารถเป็นตัวช่วยการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการรถไฟ และผู้บริหาร จัดการองค์กรให้พร้อมรองรับกับงาน และโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และเชิญผู้มีความรู้เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิศวกรรม มาร่วมเป็นคณะกรรมการรถไฟ ซึ่งการรถไฟฯ จะต้องรับภาระมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณ และอัตรากำลังคน ที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กร โดยต้องการกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชน หันมารู้จักและรักรถไฟให้มาก เพื่อสร้างคนมารองรับการเติบโตขององค์กร ซึ่งการรถไฟฯ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่