พาณิชย์มั่นใจ ปีนี้ส่งออกสดใสขยายตัวร้อยละ 8

0
87

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับทูตพาณิชย์ทั่วโลกว่า ในภาพรวมยืนยันว่าสถานการณ์ การส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากที่ในปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกของไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่บูรณาการผลักดันในทุกตลาดอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินว่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 8 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มี แนวโน้มจะฟื้นตัวและราคาน้ำมันที่เริ่มอยู่ระดับเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องและกำลังซื้อของตลาดศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้น (เป้าตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน(5) +5.5% CLMV +8.0% จีน +10.0% สหรัฐฯ +7.0% ญี่ปุ่น +8.0% EU +5.0% รัสเซีย +30.0% ฮ่องกง +10.0% อินเดีย +8.0% ออสเตรเลีย +8.0% ตะวันออกกลาง +5.0% แอฟริกา +11.0% และ ลาตินอเมริกา +3.0%)

การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ ชิดของภาครัฐและเอกชนไทย ซึ่งทั้ง 4 สภา (สภาหอฯ สภาอุตฯ สภาผู้ส่งออกทางเรือฯ และสมาคมธนาคารไทย) รวมถึงที่ปรึกษาภูมิภาคต่างๆ (Regional Advisors) ได้มาระดมสมองให้ข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนคือได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดสรรบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ Local Staff และผู้แทนการค้าให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการเจาะตลาดศักยภาพต่างๆ โดยเฉพาะ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ปรับบทบาทให้ทูตพาณิชย์ต้ องทำงานเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นต้องมีข้อมูลเชื่อมโยงทั้งการค้า การลงทุน และการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะต้องทำงานร่วมกับ BOI อย่างใกล้ชิด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจะเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ พันธมิตรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์(Strategic Partnership) เน้นสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยต่อยอดทั้งจากการเยือนต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย อิหร่าน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี รวมถึงการจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ไต้หวัน ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื องเศรษฐกิจขนาดรองของจีน ซึ่งมีศักยภาพอย่างมาก

ที่สำคัญได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ ร่วมมือกันพัฒนาผู้ ประกอบการฐานรากให้ สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ให้ ได้ ผ่านช่องทาง Thaitrade.com เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่ ตลาดโลก และให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศปรับเพิ่มภารกิจใหม่ โดยให้ช่วยหาโอกาสใหม่ๆ และ Potential Partner ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเร่งบริ หารจัดการข้อมูล Big Data จากทูตพาณิชย์ต่างๆ และทุกหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ ประโยชน์ตามความต้องการได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิ จบริการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการสร้างสรรค์ Creative Economy และการส่งเสริมผู้ ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุน/ ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรและอาหาร ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ มีความมั่นใจว่าการส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมาย โดยกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการ ทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป