SAM เผยตัวเลขผลประกอบการ ปี60

0
200

SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2560 ซึ่งมียอดเงินสดรับและกำไรสุทธิจาการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้สูงกว่าเป้าหมายรวม 7,960 ล้านบาท

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2560 ว่า SAM มียอดเงินสดรับและกำไรสุทธิจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้สูงกว่าเป้าหมาย  ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2560 SAM สามารถนำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)  หรือ FIDF  ได้รวม 7,960 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กองทุนฯ กำหนดด้วยเช่นกัน  และหากนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน  SAM ได้นำส่งเงินที่ได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้กับกองทุนฯ ไปแล้ว 249,208 ล้านบาท  ขณะนี้ SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) คงเหลือจำนวน 19,300 ราย  มูลค่าตามบัญชี 349,122 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)  จำนวน 3,914 รายการ  มูลค่ารวม  22,524 ล้านบาท  จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา SAM สามารถช่วยเหลือลูกหนี้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้จนได้ข้อยุติและกลับคืนสู่ระบบไปแล้วจำนวนถึง 50,547 ราย มูลค่าตามบัญชี 288,404 ล้านบาท  และสามารถจำหน่ายทรัพย์สินแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมหรือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับให้กับระบบเศรษฐกิจไทย คิดเป็นมูลค่ารวมถึง  37,902  ล้านบาท  โดยมีตัวอย่างทรัพย์ที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  อาทิ โครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (พอช.)  สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ  ทั่วประเทศให้มีบ้านเป็นของตนเอง  รวมทั้งเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี  ที่นำทรัพย์สินของ SAM ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ เป็นต้น ส่วนทรัพย์ที่ภาคธุกิจและเอกชนนำไปต่อยอดและประสบความสำเร็จ  ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าในทำเลดีที่พัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย  อาทิ  โครงการคอนโดพลัมพาร์ค รังสิต   ย่าน ถ.พหลโยธิน ใกล้ ม.กรุงเทพ  โครงการพาทิโอ พหลโยธิน-วิภาวดี   ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศระดับพรีเมียม  ริม ถ. พหลโยธิน  โครงการเดอะแพลนท์ บ้านเดี่ยวพื้นที่กว้าง  ถ. ฉลองกรุง  เขตหนองจอก  นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์ดีมีศักยภาพที่ลูกค้าสามารถนำไปดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที  อาทิ  สนามกอล์ฟ วังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ  ย่านเมืองเอก วังน้อย และ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ กลางเมืองโคราช เป็นต้น

ไม่เพียงแต่ความสำเร็จในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้คืนกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือจัดการและฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินเมื่อปี 2540 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2560 นี้ SAM ในฐานะ Public AMCs ที่มีประสบการณ์บริหาร NPLs มานาน ได้แสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่ไม่แสวงหากำไรควบคู่กับการสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศ  โดย   SAM ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของประชาชนที่มีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว  รวมทั้งเป็นตัวแทนในการรับชำระหนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงสิ้นปี 2560 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจำนวนมากกว่า 30,000 ราย และตั้งแต่ต้นปี 2561 ได้มีการปรับคุณสมบัติและขยายโอกาสแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีรายได้ประจำ (Self-Employed)  หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ  และผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอยู่ในระหว่างการทบทวนปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อโดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงคลินิกแก้หนี้  ที่อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ หรือโทร 02-610-2266 ได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

“ในฐานะที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ SAM มั่นใจว่าปี 2561 จะเป็นอีกปีที่  SAM บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างท้าทายกว่าปีที่ผ่านมา   เบื้องหลังตัวเลขผลการดำเนินงานคือความสำเร็จของ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง ลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด  และการได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้มีส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบวกที่ดีและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SAM พร้อมวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและสนองนโยบายอย่างเต็มที่  โดยแผนงานในด้านการปรับโครงสร้างหนี้นั้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี งานเปิดบ้านทำงานวันหยุด และการลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Site Visit)  SAM ยังมีแผนสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยจัดกิจกรรมร่วมกับหลายหน่วยงานอื่นๆ ในทุกมิติ  เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเจรจาปรึกษา ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนได้มากขึ้น   ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์ NPA  เรามุ่งรุกตลาดทั้งโดยการขายตรงผ่านเว็บไซต์ www.sam.or.th  และการจัดงานประมูลขายทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 61 รวมทั้งการลงพื้นที่เปิดบูธจำหน่ายทรัพย์สินในหลากหลายรูปแบบทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อาทิ การร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด งานมหกรรมบ้านธนาคาร  และการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  นักลงทุนและผู้ที่สนใจทรัพย์สินของ SAM  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888  หรือดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์  www.sam.or.th และแอปพลิเคชัน “Sam Smile App”  รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง  Line  โดยแอด ID Line “@Samline” เพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆ จาก SAM”  นางฐิติมา กล่าวเพิ่มเติม