“กรมเจ้าท่า”ขานรักนโยบาย Zero Copy เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

0
168

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบูรณาการการทำงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ สร้างความโปร่งใสการบริการของหน่วยงานราชการที่รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น โดย จท. ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. หน่วยงาน จท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยผู้รับบริการสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เรียกสำเนาจากประชาชน ทั้งนี้ ผู้รับบริการยังคงต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ ตามปกติ
2. จท. ได้เพิ่มข้อมูลตำแหน่งสถานที่และหน่วยให้บริการต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Longdo Map เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ ios และ android หรือ Scan QR Code ตามรูปภาพดังกล่าว
ทั้งนี้ จท. ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 อีกทั้งยังช่วยลดภาระ และค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จท. โทร. 0 2233 1311 – 8 ต่อ 357, 424