มติผู้ถือหุ้นเคทีซีเอกฉันท์ให้แตกพาร์เหลือ 1 บาท เปิดให้คนไทยเข้าถึงหุ้น KTC มากขึ้น เริ่มซื้อขายกลาง ก.ค.นี้

0
150

 เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี (กลางซ้ายประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายระเฑียร ศรีมงคล (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 100% ให้เปลี่ยนแปลงราคาหุ้น “KTC” ที่ตราไว้หุ้นละ บาท จากเดิม 10 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถเข้าถือครองหุ้นเคทีซีได้มากขึ้นจากราคาหุ้นต่อหน่วยที่ลดลง โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับส่วนของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะคงเดิมที่ 2,578,334,070 บาท