ขบ.ประสานผู้ประกอบการขนส่งเตรียมรถสภาพดี-คนขับพร้อมรองรับการเดินทางปีใหม่ 62

0
202

กรมการขนส่งทางบก ประสานผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถสภาพดี-คนขับพร้อม รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง อาทิ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร, สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย, สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง, สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง, สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งในเส้นทางสายหลักทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รวมถึงเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารไปยังภูมิลำเนาของประชาชนในอำเภอและหมู่บ้านต่างๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาทุกคนและไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ขอนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) มาวิ่งเสริมช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 โดยมีรถที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 863 คัน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานสมาคมและผู้ประกอบการรถเช่าเหมาให้เตรียมพร้อมนำรถเช่าเหมาเข้ามาเสริมหมุนเวียนทันที เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ รถเช่าเหมาทุกคันที่นำมาเสริมในเส้นทางต้องผ่านการตรวจสภาพ ดำเนินการชำระภาษีประจำปี มีหลักฐานการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันเพิ่มเติมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้โดยสาร ระหว่างการให้บริการต้องติดหนังสืออนุญาตที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกไว้ที่กระจกหน้ารถ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด ดังนี้ เริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ด้านพนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ใช้ความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นบริเวณทางแยกทางโค้งทางลาดชันขึ้น-ลงเขาและศึกษาสภาพเส้นทางก่อนเดินทางด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้รถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการ ทางราชการเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาร่วมวิ่งเสริมในเส้นทางได้เป็นการชั่วคราว โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถในแต่ละเส้นทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ระหว่างทางต้องนำรถเข้าพัก ณ จุดตรวจความพร้อมบนถนนสายหลัก 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลำปาง, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, ประจวบคีรีขันธ์,นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, กระบี่,ระยอง, ชัยนาท, ฉะเชิงเทรา และตาก พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ติดตาม เฝ้าระวังมิจฉาชีพและการลักลอบประกอบการผิดกฎหมาย หลอกลวง เอาเปรียบประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584” (เฉพาะกิจ) ณ กรมการขนส่งทางบก และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย รถโดยสารสาธารณะขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด