ขบ.คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ พบฝ่าฝืนเอาเปรียบผู้โดยสาร ลงโทษหนักพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตทันที

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เข้มงวดตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ หากพบฝ่าฝืนฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร บังคับใช้กฎหมายลงโทษหนักทุกราย

0
302

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เข้มงวดตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ หากพบฝ่าฝืนฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร บังคับใช้กฎหมายลงโทษหนักทุกราย

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด ป้องกันรถโดยสารสาธารณะฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะการเฝ้าระวังตรวจจับปรับลงโทษที่เข้มข้น จริงจัง ทันที สำหรับผลการกวดขันการให้บริการของรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13,316 คัน พบการกระทำความผิดรวม 787 ราย เป็นรถแท็กซี่ 553 ราย ความผิดส่วนใหญ่ เช่น ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด 137 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 84 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ 72 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน 62 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 38 ราย เป็นต้น ขบ. ได้เปรียบเทียบปรับทุกราย สำหรับการนำแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการได้ยึดแผ่นป้ายทะเบียนไว้ทุกคัน เพื่อป้องกันการลักลอบนำรถออกให้บริการอีก ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบการกระทำความผิด 169 ราย ความผิดส่วนใหญ่ เช่น นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 33 ราย ไม่นำรถเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 24 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด 21 ราย ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 13 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง จำนวน 12 ราย เป็นต้น นอกจากนี้ได้ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะพบการกระทำความผิด 65 ราย เป็นการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ 61 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่น ๆ
ทั้งนี้ ในช่วงปีใหม่ 2560 ขบ. จะเพิ่มความเข้มงวดดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด หากพบรถสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินราคา ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ทิ้งผู้โดยสารหรือทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ จะลงโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ 1584 เฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง
ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ ทาง E-mail dlt_1584complain@hotmail.com ทาง application ชื่อว่า “ร้องเรียนรถสาธารณะ” ทาง facebook ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก” ทาง LINE ID ในชื่อ “1584dlt” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ ขบ. โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ – นามสกุลผู้ขับรถ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น เพื่อความรวดเร็วในการติดตามผู้กระทำผิด