ทล.เร่งขยาย4เลนสะพานการะเกด จ.นครศรีฯเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมภาคใต้

0
196

ทล.ขานรับนโยบาย รมว.คมนาคม เร่งรัดขยายทางหลวงหมายเลข 408 ช่วง บ้านหัวสะพานการะเกด ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราชเป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพื้นที่ภาคใต้สมบูรณ์ คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการ พ.ย.66

นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ ช่วงบ้านหัวสะพานการะเกด ระหว่าง  กม.37+250 – กม.38+610 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ก่อสร้างสะพานและขยายเส้นทางดังกล่าวเป็นขนาด 4 ช่องจราจร เหลือเพียงช่วงบริเวณคอสะพานการะเกดที่ยังไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนทั้งสองฝั่งได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณคอสะพานจึงทำให้การสัญจรมีลักษณะเป็นคอขวด ประกอบกับสภาพทางเดิมชำรุดเนื่องจากต้องรองรับการจราจรที่มีปริมาณสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้เร่งดำเนินโครงการขยายเส้นทางดังกล่าวในส่วนที่เหลืออีก 1.360 กิโลเมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  เป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาให้สมบูรณ์

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)  จึงได้เร่งดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้ส่งมอบพื้นที่ให้ศูนย์สร้างทางสงขลาเพื่อดำเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) นายปรัชญา นารถน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา และนายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่  กม.37+250 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและสิ้นสุดที่ กม.38+610 พื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรูปแบบการก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต  ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร และทำการบูรณะช่วงผิวทางที่ชำรุด พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานทั้งสองด้าน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ  ตามมาตรฐานกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ 67.5 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างในปีนี้ (พ.ศ. 2566) โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการในการเดินทางได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้  เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของทางหลวงหมายเลข 408 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัด สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นเมืองเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)