MOU ทย. ขบ. ทล. และ ทช. บูรณาการภารกิจ สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในทิศทางเดียวกัน

0
110

“อาคม” เป็นประธานลงนาม MOU ระหว่าง ทย. ขบ. ทล. และ ทช. หวังบูรณาการภารกิจร่วมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในทิศทางเดียวกัน ก่อประโยชน์สูงสุดด้านการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทย. ขบ. ทล. และ ทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวิชาการ และการประสานงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมกันมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชนที่ได้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

“ทย. ได้มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการภายในท่าอากาศยาน และเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการขนส่งสาธารณะให้มีระบบและสามารถเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานได้รับความสะดวกมากที่สุด ทย. ได้จัดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกับ ขบ. เพื่อให้ ขบ. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้รถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาบริการในบริเวณท่าอากาศยานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก วางแผน และดำเนินการจัดระบบรถโดยสารสาธารณะในการรับ – ส่งผู้ใช้บริการ”

นอกจากนี้ ภายในท่าอากาศยานในอัตราราคาที่เหมาะสม จากสถิติของผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัด ทย. จำนวน 29 แห่ง มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ทย. จึงเตรียมการเพื่อรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นทั้งในยามปกติ กรณีฉุกเฉิน และกรณีเกิดภัยพิบัติ โดย ทย. มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการในการทำงานที่เกี่ยวข้องจาก ทล. และ ทช. เพื่อมาร่วมดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ทั้งพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและพื้นที่ที่ใช้ทำการบินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ อาทิ การปรับปรุงทางเข้าและถนนเชื่อมต่อเข้าท่าอากาศยานจากเส้นทางหลักของ ทล. และ ทช. งานซ่อมบำรุงพื้นผิวทาง การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบวัสดุ การทดสอบความแข็งแรงพื้นผิวทางโดยใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

“ทย. ได้นำนโยบายการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลมาดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อร่วมพัฒนาให้ท่าอากาศยานต่าง ๆ ของ ทย. เป็น Tourist Airport อย่างแท้จริง และ ทย. จะร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าโอทอป (OTOP) มาจัดจำหน่ายภายในร้านค้า ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้าโอทอป และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับส่งเสริมการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นและในอนาคต ทย. มีแผนจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและด้านการศึกษาต่อไป”