การรถไฟฯแจงปมยกเลิกรถไฟฟรี “ตัดสิทธิประโยชน์ประชาชน”

0
202

 

หลังเป็นปมร้อนฉ่าในโลกโซเซียลกรณีที่แฟนเพจอาณาจักรไบกอนReturns ได้เผยแพร่รูปภาพระบุข้อความว่า “โปรดทราบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีทุกขบวนรถทั่วประเทศ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย” และโซเชียลมีเดียกลุ่มต้าน คสช. ได้นำประเด็นดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีกลุ่มคนที่สนับสนุน คสช. โดยโจมตีว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาล คสช. เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน ซึ่งโครงการที่ถูกยกเลิกส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณฯ และมองว่าการตัดสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมือง นั้น 

ล่าสุด นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2551 (1  สิงหาคม  2551) และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการฯ เป็นระยะ ๆ จนถึงวันที่  30  กันยายน  2560 การดำเนินการดังกล่าวแม้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง แต่ก็เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง  กล่าวคือ บุคคลสัญชาติไทยและต่างด้าวทุกคนสามารถใช้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีได้อย่างไม่มีข้อจำกัด  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อยและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจำนวน  11.67 ล้านราย  ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งเป็น  2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวงเงินที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็น วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. /รถไฟฟ้า รายละ 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสาร ด้วยระบบ  e-Ticket ) วงเงินค่าโดยสาร บขส. รายละ 500 ต่อเดือน  ( ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารรถ บขส. ได้ภายในวงเงิน  500 บาทต่อเดือน)  และวงเงินค่าโดยสารรถไฟรายละ  500 บาทต่อเดือน  (ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟได้ภายในวงเงิน  500 บาทต่อเดือน)  โดยผู้มีสิทธิ์สามารถนำบัตรสวัสดิการมาใช้บริการรถเมล์ ขสมก. รถโดยสาร  บขส. และรถไฟ ได้ตั้งแต่  1  ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 2 เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ซึ่งเป็นวงเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ  หรือร้านค้าที่ลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด

ซึ่งวงเงินทั้งสองส่วนนี้ หากประชาชนใช้ไม่หมดจะถูกตัดยอดทันทีไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป  และเมื่อถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง และช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามจริงของการใช้บัตร