50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน

0
168

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม, นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายรอด ฟูวงศ์เจริญ , นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์ , นางชุติมา หุ่นกิตติเวชกุล และ นายอภิวัฒน์  วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันส่งมอบจักรยาน ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน ให้จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 151 คัน ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดย คุณประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบในครั้งนี้ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป