ราชกิจจาฯ ออกข้อบังคับห้ามรถสิบล้อวิ่งช่วงปีใหม่ ปี 62 ใน 5 เส้นทาง

0
360

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความว่า

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ กำหนดการห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑)  ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๓๓๒ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ ๓๔๗ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

๒.๒ ถนนสายนครสวรรค์ – พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ ๗ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

๒.๓ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๕+๖๐๐ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑๙+๓๖๒ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

๒.๔ ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔)  ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๖๕ + ๔๐๐ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๑๙๕+๖๐๐ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

๒.๕ ถนนอรัญประเทศ – นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๗๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๘๐ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

ข้อ ๓ ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

ข้อ ๔ นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร