ทล.เปิดเอกชนร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ 2 สาย

0
190
ทล.เตรียมเปิดเชิญชวนให้เอกชนทุนเข้าร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่- กาญจนบุรี
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงเตรียมที่จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี” หรือ Pre-Tender  ในรูปแบบ PPP Gross Cost  โดยมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบบริหารและควบคุมการจราจร ระบบสื่อสารต่างๆ ส่วนระยะที่ 2 เอกชนจะต้องรับผิดชอบการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation & Maintenance) ซึ่งรวมถึงงานโยธาที่ภาครัฐเป็นผู้ก่อสร้างและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง โดยรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดจะเป็นของภาครัฐ ในขณะที่เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่ลงทุนก่อสร้างงานระบบและในส่วนของ
ส่วนค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 60 ที่อนุมัติ และมอบหมายให้กรมทางหลวง และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ Manual Toll Collection และ Electronic Toll Collection (ETC) จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา 
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ Manual Toll Collection และ Electronic Toll Collection (ETC)  จำนวน 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 1  ด่านนครชัยศรี 2  ด่านนครปฐมตะวันออก ด่านนครปฐมตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี